bandera esp bandera cat

Logo Aviso Legal
Que és la ITE

Quan és necessari

Com es realitza

Subvencions

Tarifa

Decret 187/2011barra azul


Que és la ITE

El 26 de febrer de 2011 va entrar en vigor el decret de les Inspeccions Tècniques dels Edificis (ITE), una revisió obligatòria que han de passar tots els edificis d’habitatges plurifamiliars segons el programa d’inspeccions publicat com annex III al Decret 187/2010. L’objectiu és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges, portant a la pràctica un procediment per verificar el deure que tenen els propietaris de conservar i rehabilitar els seus immobles, evitant situacions de risc i perill.

Quan és necessari

Segons l’antiguitat del habitatge, els terminis previstos per a la sol·licitud del Certificat d’Aptitud son els següents:

Antiguitat de l' edifici
Termini màxim per a la presentació de la ITE
Anteriors a 1930
Entre 1931 i 1950
Entre 1951 i 1960
Entre 1961 i 1970
A partir de 1971

Fins el 31 de desembre de 2012
Fins el 31 de desembre de 2013
Fins el 31 de desembre de 2014
Fins el 31 de desembre de 2015
Fins el 31 de desembre del any en que l'edifici acompleixi 45 anys d'antiguitat

Com es realitza

Inspecció per part d'un tècnic competent del immoble. En aquesta visita s'analitzarà l'estructura del edifici, l'estat de les instal·lacions comuns, l'envolvent del edifici, estat de les cobertes, així com els patis interiors. S'haurà de visitar les vivendes per comprovar l'estat de les mateixes, així com locals i soterranis, per tal d'observar deficiències tals com fissures, humitats o deformacions.

La col·laboració de la comunitat de propietaris és necessària per tal d'aconseguir un millor resultat en l'elaboració de l'ITE.

El nombre de visites a realitzar al edifici serà en funció del número d'habitatges a la finca. S'haurà de coordinar amb la comunitat per tal de poder accedir al major número de vivendes, essent lo ideal poder accedir a la totalitat.

El tècnic posteriorment realitzarà un informe, qualificant l'estat del edifici (informe d'inspecció tècnica - ITE). Si l'inspecció és satisfactòria, el tècnic entrega l'informe a l'Administració (Agència de l’habitatge de la Generalitat o Ajuntament), i aquest emet un CERTIFICAT D'APTITUD del edifici (vàlid per a 10 anys).

El departament de vivenda de la Generalitat ha de emetre un certificat d'Aptitud en el termini de dos mesos. Si no dona resposta en aquest tems, es considera FAVORABLE.

En el cas de que en la inspecció es detectessin deficiències greus o molt greus, a l'informe redactat es plantejaran obres i terminis de temps en el qual subsanar les mateixes. Una vegada subsanades s'entregarà l'informe favorable a l'Administració per obtenir el CERTIFICAT D'APTITUD.

Subvencions

Per a la realització de les obres de rehabilitació es poden donar subvencions per part de l'Administració ( Generalitat de Catalunya, Consells Comarcals, Consorci Metropolità de l'Habitatge, Consorci de l'Habitatge de Barcelona). Depenent del tipus d'obra poden ser:

- Reparacions estructurals, solucionar deficiències i evitar situacions de perill.

- Accessibilitat.

- Instal·lacions comunitàries del edifici (ascensors).

- Estalvi energètic i eficiència energètica.

En cada cas s'haurà d'estudiar les subvencions existents en el moment de fer les obres. Si vostè ho desitja, oferim el servei per a realitzar els tràmits per a l'obtenció de la subvenció.

Tarifa

1 Entitat:

  • 1 habitatge
  • Local o fracció fins a 150,00 m2.
  • Parking o fracció fins a 150,00 m2.
Núm. Entitats Preus ITE
2
240,00
3
280,00
4
320,00
5
340,00
6
360,00
7
380,00
8
400,00
9
420,00
10
440,00
11
460,00
12
480,00
13
500,00
14
520,00
15
540,00
16
560,00
17
580,00
18
600,00
19
620,00
20
640,00
21
660,00
22
680,00
23
700,00
24
720,00
25
740,00
26
760,00
27
780,00
28
800,00
29
820,00
30
840,00
31
860,00
32
880,00
33
900,00
34
920,00
35
940,00
36
960,00
37
980,00
38
1000,00
39
1020,00
40
1040,00

Aquests preus inclouen:
Aquests preus no inclouen :
- Inspecció visual de l'edifici. - Cales, proves o assaig d'elements constructius, i la seva diagnosi.
- Redacció d'informe ITE. - IVA
- Visat de l'informe al Col·legi Oficial d'Arquitectes de Catalunya.  
- Entrega de l'informe al representant de la propietat.  
- Entrega de l'informe a la Agència de l'Habitatge de Catalunya.  

contacte

Decret 187/2011

Clickar al enllaç per accedir al decret:

http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5764/10322147.pdf

 

AE

Àngel Exojo, Estudi d'Arquitectura SLP · 616 162 761· info@arqos.net