bandera esp bandera cat

Logo NormativaNormativa vigent sobre Cèdulas d'Habitabilitat

Decret 55/2009

Sobre les condicions d'habitabilitat dels habitatges i la cèdula d'habitabilitat.

Decret 259/2003

Sobre requisits mínims d'habitabilitat en els edificis d'habitatges i de la cèdula d'habitabilitat.

Normativa complementària

Decret 254/1985

Pel qual es concreta el caràcter provisional dels subministraments dels Serveis Públics.

Ordre de 8 d'octubre de 1984

Sobre la inclusió del número de cèdula d'habitabilitat en els contractes d'arranjament i subministrament dels habitatges (DOGC núm. 480, de 26 d'octubre de1984).

Ordre de 9 de setembre de 2003

Sobre l'adaptació al ús de sistemes telemàtics del procediment d'atorgament de la cèdula d'habitabilitat. (DOGC núm. 3968, de 16 de setembre de 2003).

Ley 18/2007, de 28 de desembre

Del dret a l'habitatge, als articles 26, 62.2 y 65.d) (DOGC núm. 5065, de 7 de febrer de 2008).

AE

Àngel Exojo, Estudi d'Arquitectura SLP · 616 162 761· info@arqos.net