bandera esp bandera cat

Logo Aluminosis
Test aluminosis

Es denomina aluminosis a la lesió del formigó que es manifesta especialment a les biguetes dels forjats dels edificis, per la qual el formigó utilitzat perd les seves propietats, fent-se menys resistent i més porós, posant així en perill l'estabilitat de l'edifici.

Gràcies al test aluminós podem diagnosticar si el seu edifici pot patir aquesta patologia.

Per a realitzar el test fa falta que un arquitecte o un arquitecte tècnic col·legiat i personal de suport (manobre), realitzin l’ inspecció del habitatge, i si fos necessari, del edifici, per a poder extreure mostres de la bigueta o biguetes, per a portar-les a laboratori.

Una vegada obtinguts els resultats, el tècnic redactarà un informe complert on es dictaminarà si l' edifici pateix o no aluminosis.

Tarifa

 

250€ +IVA

 

Area actuacio

contacte

Per a la resta de comarques consultar a info@arqos.net.

 

 

AE

Àngel Exojo, Estudi d'Arquitectura SLP · 616 162 761· info@arqos.net